Služby

 

Správa a údržba nemovitostí

Vedení účetnictví, ekonomický servis

Realitní činnost

 


Správa a údržba nemovitostí

Nabízíme komplexní služby pro majitele nemovitostí i pro potenciální investory do nemovitostí v městě Brně a okolí. Kromě zkušeností s nemovitostmi s nebytovými prostorami, jejich provozem, pronajímáním, prováděním oprav a rekonstrukcí, včetně řízení zaměstnanců, jsme schopni spravovat i bytové komplexy a menší rozpočtové instituce.

Podle požadavku klienta provedeme, nebo zajistíme:

 •  Pasportizaci hospodářsko-ekonomických parametrů nemovitosti a výpočet ekonomické návratnosti před jejím nákupem.
 • Servis při financování a nákupu nemovitosti.
 • Provádění běžných oprav a celkových rekonstrukcí, včetně projektů a jednání na úřadech.
 • Bezkonfliktní převod nájemních vztahů z původního majitele nemovitosti na majitele nového a najímání nových nájemců na základě pečlivě vypracovaných nájemních smluv.
 • Kompletní servis nemovitosti včetně souvisejících obchodních vztahů, evidence a vykazování v oblastech: voda, kanalizace, elektrická energie, plyn, pára, úklid, ostraha objektů, pojištění nemovitostí, provozní i celkové opravy, telefony, datové přenosy, internet, odpady, ekologie, znečišťování ovzduší kotelnami, BP, PO, provoz a revize vyhrazených technických zařízení.
 • Vyúčtování nájmů a služeb s nájmem spojených, vyúčtování telefonních hovorů u pobočkových ústředen, vystavování příslušných daňových dokladů, průběžné sledování úhrad, vymáhání dluhů od nájemců.
 • Vedení účetnictví spravované nemovitosti jako samostatné firmy, nebo jako nákladového střediska v rámci nadřazeného subjektu.
 • Průběžné informování klienta – majitele – o ekonomické situaci jeho nemovitosti. Návrhy na úsporná opatření v nákladech a návrhy na vynakládání prostředků k podpoře rentability.
 • Řízení zaměstnanců klienta na úseku správy nemovitosti včetně mzdové agendy, nebo jejich převedení na sebe v souladu se zněním zákoníku práce.

Vedení účetnictví, ekonomický servis

Vedení účetnictví vlastníků bytových a nebytových objektů

 • vedení účetnictví a daňové evidence
 • zpracování předpisu nájemného pro jednotlivé nájemce, včetně měsíčního předpisu záloh za služby a ostatních pravidelných plateb
 • evidence nezaplacených dluhů nájemců běžného roku i minulých let
 • vyúčtování záloh za služby včetně vyúčtování tepla, vodného a stočného a ostatních společných odběrů
 • zpracování daňových přiznání (daň z příjmů, daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí…)

Vedení účetnictví ostatních klientů, fyzických a právnických osob

 

 • vedení  účetnictví
 • vedení daňové evidence
 • evidence pohledávek a závazků (sledování splatnosti faktur, jejich úhrad, sald odběratelů a vystavování upomínek)
 • zpracování mezd malé organizace včetně podání přehledu na instituce OSSZ a ZP, zastoupení klientů při jednání s těmito institucemi, vyúčtování daní ze  závislé činnosti
 • zpracování daňových přiznání (daň z příjmů, DPH, silniční daň)
 • vedení skladového hospodářství

Ekonomický servis

 • bezplatně poskytován při současném provádění správy a údržby nemovitosti
 • ostatním klientům po dohodě